A nosa metodoloxía

Os nosos servizos e intervencións fundaméntanse en todo momento en estratexias de cara ao desenvolvemento e calidade de vida rural. Contribuíndo na reconstrucción dos territorios rurais así como na necesidade urxente de dotar de vida ás nosas comunidades.
Tódolos nosos proxectos, independentemente da súa tipoloxía ou razón de ser, eríxense sobre cinco piares.

Que facemos?

Desde Outonía, deseñamos, aplicamos e avaliamos proxectos propios. Ao tempo, que tamén levamos acabo outras ideas, conceptos ou intereses, que precisan executar ese “como”. Acompañando neste proceso desde cero: desde a clarificación da idea ata a execución e análise de resultados.
Traballamos tanto coa administración pública, coma con entidades privadas. Baixo a única premisa de seren territorios e xentes rurais. Ao mesmo tempo consideramos primordial o traballo en rede con outros proxectos e profesionais cos que poder realizar traballos nos que prime o coidado e a calidade. Por iso estar en contacto con outras entidades que compartan os nosos valores resulta fundamental para complementar a nosa praxe.
Especializámonos en catro eixos de actuación.

Rurais, patrimonio e identidade

Dende o coñecemento de habitar diariamente o mundo rural concibimos esta área coma unha reivindicación do territorio e a cultura galega.
Desexamos que o rural sexa un espazo igual en dereitos e oportunidades, tamén que os saberes e valores que alí  se forxaron non desaparezan e que a vida nestes territorios mute da subeltarnización á valorización. Porque da vida norural xerminan os principios que sosteñen e coidan o resto das vidas, tornándose imprescindibles.

– Posta en marcha de xornadas de divulgación e participación.
– Investigación social, diagnoses participativas e mapeos comunitarios.
– Elaboración de materiais de divulgación e promoción da identidade.
– Creación de proxectos e programas de recollida da memoria.
– Interpretación do patrimonio material e inmaterial.

Educación ambiental, dinamización e cultura da sustentabilidade

Concibimos a educación ambiental como un eixo transversal e un proceso educativo de reflexión, acción e transformación das sociedades. Orientado a repensar e reconstruír colectivamente as relacións humanas co medio natural no que habitamos e do que dependemos. Dende un posicionamento ético e un un compromiso compartido coa necesaria transformación social que permitan a sustentabilidade de todas as vidas. Para iso tomamos como folla de ruta os postulados de teorías como o decrecemento, a agroecoloxía ou o ecofeminismo, entre outras.

– Campañas de divulgación e sensibilización ambiental.
– Elaboración de materiais didácticos e de divulgación ambiental.
– Programas, proxectos e obradoiros destinados a toda a poboación para a sensibilización e a concienciación ambiental.
– Contacontos temáticos ambientais.
– Campamentos e actividades de lecer coa temática transversal da educación ambiental.
– Interpretación e roteiros ambientais.
– Educación e xogo na natureza.

Desenvolvemento comunitario e participación cidadá

O desenvolvemento comunitario como un fin en sí mesmo e a participación como un medio imprescindible para poder acadalo. Dende a nosa formación e ideario non se concibe a intervención educativa sen ter en conta o protagonismo da comunidade, e polo tanto, a nosa labor pretende ser o fío que entrelaza os diferentes axentes que habitan o territorio coa función de promover un contacto e comunicación constantes e que permitan a detección das súas necesidades. Así como a posta en marcha de iniciativas reais e viables para un desenvolvemento sustentable que xermole dende a propia comunidade.

– Diagnoses participativas destinadas a comunidades rurais.
– Acompañamento de procesos participativos.
– Posta en marcha de xornadas de divulgación e promoción das comunidades.
– Investigación social e mapeos comunitarios.
– Obradoiros e proxectos interxeracionais de posta en valor de saberes comunitarios.
– Creación de materiais divulgativos.
– Programas interdisciplinares entre diferentes axentes educativos das comunidades.
– Dinamización de equipamentos culturais e sociocomunitarios.

Educación emocional, xéneros e diversidades

Coa plena convicción de que a educación será feminista ou non será, transitamos coa nosa mochila pedagóxica cargada de ferramentas para transformar as desigualdades e estereotipos de xénero en igualdade e comprensión das diversidades. Acollemos esta esfera como un eixo transversal na nosa praxe e empregamos a educación emocional como método porque somos conscientes de que unicamente se interioriza aquilo que nos xera emocións.

Á súa vez abordamos a interseccionalidade de opresións a diversidade de problemáticas que acontencen no cotiá, nun contexto actualmente imperado polos mandatos dun sistema patriarcal, capitalista e racista que se torna insostible para a vida. A través das nosas prácticas educativas pretendemos contribuír nese cambio de ollar que precisa o sistema cara unha ética dos coidados e o bo trato.

– Proxectos de coeducación: obradoiros dirixidos a diversas idades, actividades de sensibilización, etc.
– Investigación dende a perspectiva de xénero, recollida e recopilación da memoria.
– Deseño e dinamización de iniciativas dirixidas a favorecer a participación das mulleres maiores das zonas rurais.
– Creación e/ou avaliación de plans de igualdade de administracións públicas.
– Deseño e implementación de proxectos para a prevención das violencias machistas.
– Programas de educación emocional para centros educativos.
– Programas de educación sexual para centro educativos.